Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年10月2日星期三

Du khách nước ngoài bị cư dân mạng Việt chửi rủa vì tham gia buổi diễu hành ủng hộ quyền LGBT?

Du khách nước ngoài bị cư dân mạng Việt chửi rủa vì tham gia buổi diễu hành ủng hộ quyền LGBT?
Hanoi Pride lần thứ 7 diễn vào tháng 9 tại Hà Nội vừa qua của cộng đồng LGBT+ nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ người dân trong ...