Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年10月10日星期四

Cộng đồng LGBT: Nguy cơ bệnh tật cao nhưng ít được quan tâm y tế

Cộng đồng LGBT: Nguy cơ bệnh tật cao nhưng ít được quan tâm y tế
So với dân số chung, người LGBT phải trải qua những gánh nặng về tinh thần và thể chất lớn hơn. Họ có một số khác biệt về vấn đề sức khỏe như:Tỷ ...