Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年10月9日星期三

Bí mật yêu cả hai giới của hoàng tử George được hé lộ trong phim tài liệu mới

Bí mật yêu cả hai giới của hoàng tử George được hé lộ trong phim tài liệu mới
Trên thực tế, chưa có bất kỳ thành viên nào của gia đình Windsor công khai thuộc cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) mặc dù đã có ...