Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年10月15日星期二

16 người nổi tiếng từng công khai "come out" và câu chuyện của họ vẫn đang truyền cảm hứng ...

16 người nổi tiếng từng công khai "come out" và câu chuyện của họ vẫn đang truyền cảm hứng ...
Mặc dù bắt nguồn từ nước Mỹ nhưng từ đó đến nay Ngày Công khai đã được cộng đồng LGBT khắp nơi trên thế giới hưởng ứng. Để kỷ niệm cho ...