Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年9月13日星期五

Người đồng tính - nỗi ám ảnh lòe loẹt và những cảnh nóng gợi dục

Người đồng tính - nỗi ám ảnh lòe loẹt và những cảnh nóng gợi dục
Một bộ phận cộng đồng LGBT đã chỉ trích hình ảnh của Hội không phải là đại diện cho họ và tiếp tục đem đến cho công chúng cái nhìn sai lệch về ...