Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年9月5日星期四

Ngôi nhà bươm bướm: Mượn chuyện cưới xin đôi trẻ để kể cái tình già, phiên bản 'Thưa mẹ con đi ...

Ngôi nhà bươm bướm: Mượn chuyện cưới xin đôi trẻ để kể cái tình già, phiên bản 'Thưa mẹ con đi ...
Có thể nói, motif phim nói về LGBT đã không còn quá lạ lẫm với những người yêu điện ảnh, thậm chí cách đây ít lâu Thưa mẹ con đi nói về đề tài này ...