Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年9月11日星期三

Lễ hội LGBT ở Hàn Quốc thu hút nhiều người quấy rối hơn tham gia

Lễ hội LGBT ở Hàn Quốc thu hút nhiều người quấy rối hơn tham gia
Các nhà hoạt động vì quyền của người LGBT ở Hàn Quốc phải đối mặt với những lời lăng mạ và đe dọa bạo lực. Nhưng chính quyền không quan ...