Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年9月10日星期二

Điểm danh 5 cặp đôi LGBT trong giới nghệ sĩ truyền cảm hứng và niềm tin vào tình yêu khi công ...

Điểm danh 5 cặp đôi LGBT trong giới nghệ sĩ truyền cảm hứng và niềm tin vào tình yêu khi công ...
Trong giới nghệ sĩ, có nhiều cặp đôi LGBT đã công khai yêu nhau nhưng cho đến thời điểm hiện tại, 5 cặp sao đã chính thức về chung một nhà này ...