Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年8月7日星期三

Vpop Việt: Làn sóng âm nhạc chủ đề LGBT nở rộ… màu sắc mới hay hướng đi lâu dài cho nền ...

Vpop Việt: Làn sóng âm nhạc chủ đề LGBT nở rộ… màu sắc mới hay hướng đi lâu dài cho nền ...
Có thể nhận thấy, so với cách đây vài năm, khi LGBT còn là một cộng đồng xa lạ và đối mặt với thái độ kỳ thị của dư luận thì hiện tại, khán giả đã mở ...