Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Trung Quốc: Giải pháp thay thế hôn nhân dành cho những cặp đôi đồng tính

Trung Quốc: Giải pháp thay thế hôn nhân dành cho những cặp đôi đồng tính
Mặc dù vậy, hiện có rất ít người LGBT tại Trung Quốc biết đến và hiểu rõ đạo luật này. Trên thực tế, cặp đôi đồng tính tại Bắc Kinh cũng chỉ biết đến ...

Follow by Email