Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Suốt mùa 2 "Người ấy là ai", Trấn Thành & Hương Giang đã để lại vô số phát ngôn ấn tượng!

Suốt mùa 2 "Người ấy là ai", Trấn Thành & Hương Giang đã để lại vô số phát ngôn ấn tượng!
Một người là MC hoạt ngôn, có khả năng làm chủ mọi chương trình mà mình dẫn dắt, một người là "Nữ hoàng LGBT" đem đến nhiều câu chuyện ...

Follow by Email