Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Loki cũng là người đồng tính trong Vũ trụ anh hùng Marvel?

Loki cũng là người đồng tính trong Vũ trụ anh hùng Marvel?
Nhiều nhân vật trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) thuộc cộng đồng LGBT đang dần xuất hiện. Đó là hướng đi dài của Marvel trong thời gian tới.

Follow by Email