Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年8月12日星期一

Kin Nguyễn và loạt anh chàng được quan tâm nhờ yêu người nổi tiếng

Kin Nguyễn và loạt anh chàng được quan tâm nhờ yêu người nổi tiếng
Chưa hết ồn ào về chuyện tình cảm, Thế Thịnh tiếp tục gặp chỉ trích khi những lời lẽ xúc phạm, miệt thị cộng đồng LGBT trên trang cá nhân của anh ...