Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Hội nghị Billboard Pride: Ảnh hưởng của LGBTQ lên những hit đình đám nhất thế giới

Hội nghị Billboard Pride: Ảnh hưởng của LGBTQ lên những hit đình đám nhất thế giới
hit đình đám nhất thế giới đã được mời tới để thảo luận về vai trò độc đáo của họ với tư cách là thành viên LGBT trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Follow by Email