Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年8月2日星期五

Chiếc lá bay": Nira bỏ sự kiện giữa chừng, bị tung tin đồn sợ cô ruột đánh ghen ...

Chiếc lá bay": Nira bỏ sự kiện giữa chừng, bị tung tin đồn sợ cô ruột đánh ghen ...
Nira không chịu được cảnh có người phân biệt đối xử với cộng đồng LGBT, vậy nên cô cứng rắn rời khỏi sự kiện chứ không giải thích thêm.Xui xẻo ...