Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019

Bulgaria lần đầu tiên công nhận hôn nhân đồng giới

Bulgaria lần đầu tiên công nhận hôn nhân đồng giới
Những năm gần đây, chính quyền Bulgaria cho thấy nỗ lực bảo vệ quyền lợi của cộng đồng LGBT khi đưa ra các biện pháp chống phân biệt đối xử ...

Follow by Email