Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

5 nhân vật lịch sử có thể bạn không biết là người LGBT

5 nhân vật lịch sử có thể bạn không biết là người LGBT
Nhiều người cho rằng "đồng tính luyến ái" là một trào lưu xã hội chỉ xuất hiện trong thời gian gần đây. Thế nhưng, sự thật là người LGBT (đồng tính, ...

Follow by Email