Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年8月7日星期三

15 người phụ nữ được Công nương Meghan Markle đặt tên là “lực lượng thay đổi”

15 người phụ nữ được Công nương Meghan Markle đặt tên là “lực lượng thay đổi”
Họ là những nhà hoạt động xã hội năng nổ, tích cực trong các vấn đề nóng bỏng hiện nay như LGBT, sức khỏe tâm thần, tị nạn…. Đó là nữ diễn viên ...