Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年7月22日星期一

Ông Putin đáp trả lời chỉ trích của Elton John về vấn đề LGBT

Ông Putin đáp trả lời chỉ trích của Elton John về vấn đề LGBT
Tổng thống Putin cho rằng Nga không hề kỳ thị hay phân biệt đối xử người LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) nhưng ca sĩ Elton John lại ...