Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年7月22日星期一

Những nhân vật LGBT trong 2 vũ trụ truyện tranh Marvel và DC chờ ngày 'come out' trên màn ảnh ...

Những nhân vật LGBT trong 2 vũ trụ truyện tranh Marvel và DC chờ ngày 'come out' trên màn ảnh ...
Loki thường xuyên biến đổi hình dạng từ nam sang nữ cho đến khi tác giả Al Ewing đã tiết lộ nhân vật này là một người lưỡng tính, liên tục thay đổi ...