Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Những nhân vật LGBT trong 2 vũ trụ truyện tranh Marvel và DC chờ ngày 'come out' trên màn ảnh ...

Những nhân vật LGBT trong 2 vũ trụ truyện tranh Marvel và DC chờ ngày 'come out' trên màn ảnh ...
Mặc dù giới tính của Catwoman từ lâu đã được đem lên để suy đoán, cuối cùng cô đã được tiết lộ là người lưỡng tính trong một sự kiện vào năm ...

Follow by Email