Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年7月15日星期一

Người đồng tính bị ngược đãi và lạm dụng tình dục trong quân đội Hàn

Người đồng tính bị ngược đãi và lạm dụng tình dục trong quân đội Hàn
Bằng cách chia sẻ với Tổ chức Ân xá Quốc tế, các cựu binh sĩ LGBT trong quân đội Hàn Quốc từng bị quấy rối, lạm dụng tình dục và ngược đãi đã tố ...