Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年7月25日星期四

Marvel xác nhận siêu anh hùng đồng tính đầu tiên, nghe xong ai cũng ngạc nhiên

Marvel xác nhận siêu anh hùng đồng tính đầu tiên, nghe xong ai cũng ngạc nhiên
Việc đưa một siêu anh hùng LGBT vào Thor: Love and Thunder cũng sẽ tạo tiền đề để MCU tiếp cận đến khái niệm này nhiều hơn. Rất có thể trong ...