Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Lễ ceremony của đạo diễn triệu view Yun Bin và ca sĩ Tú Tri

Lễ ceremony của đạo diễn triệu view Yun Bin và ca sĩ Tú Tri
Nếu gia đình của bạn khó chấp nhận hoặc còn định kiến với cộng đồng LGBT* thì bạn cần hành động từ từ. Bạn cần cho gia đình thấy rằng bạn sống ...

Follow by Email