Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年7月22日星期一

Hối hận vì đã đánh con gái sau khi come out, người mẹ lên mạng và viết thư nhờ mọi người tìm con

Hối hận vì đã đánh con gái sau khi come out, người mẹ lên mạng và viết thư nhờ mọi người tìm con
Hiện nay, xã hội đã có cái nhìn thoáng hơn với cộng đồng LGBT. Nhưng đối với các bậc phụ huynh, dù cởi mở đến thế nào, thì khi phải đối diện với ...