Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

Giám mục nói gay sinh ra là vì mẹ quan hệ tình dục đường hậu môn khi mang thai

Giám mục nói gay sinh ra là vì mẹ quan hệ tình dục đường hậu môn khi mang thai
Một nhà lãnh đạo tôn giáo đã gây sốc khi cho hay rằng những người đồng tính được tạo ra khi người mẹ của họ có quan hệ tình dục khi mang thai.

Follow by Email