Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年7月30日星期二

Giải đấu LMHT hàng đầu châu Âu nhuộm "cờ lục sắc" ủng hộ LGBT, thậm chí có đội ra mắt luôn ...

Giải đấu LMHT hàng đầu châu Âu nhuộm "cờ lục sắc" ủng hộ LGBT, thậm chí có đội ra mắt luôn ...
Christopher Street Day là ngày lễ diễu hành và biểu trưng của cộng đồng LGBT tại châu Âu vào ngày 27/7 nhằm mục đích tôn vinh sự bình đẳng, đẩy ...