Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

Cô Mến" Võ Đăng Khoa, vẽ ra câu chuyện đẹp của mối tình đồng tính trong tập cuối của "Ghe bẹo ...

Cô Mến" Võ Đăng Khoa, vẽ ra câu chuyện đẹp của mối tình đồng tính trong tập cuối của "Ghe bẹo ...
Ghe bẹo ghẹo ai còn mang đến một thông điệp lan tỏa khắp cộng đồng LGBT: dù bạn ở bất kì vị trí nào trong xã hội, giàu hay nghèo, dù có là người ...

Follow by Email