Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

Chàng trai mang 5 dòng máu: 'Mình là con lai, lại là LGBT nên bị ghét'

Chàng trai mang 5 dòng máu: 'Mình là con lai, lại là LGBT nên bị ghét'
Jamie Tô Johnston (sinh năm 1997) nhận được sự chú ý của dân mạng khi mang trong mình 5 dòng máu: Việt, Hoa, Pháp, New Zealand và Scotland.

Follow by Email