Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年7月30日星期二

Câu chuyện về cửa hàng đồ chơi tình dục từng là nơi trú ẩn an toàn cho người LGBT

Câu chuyện về cửa hàng đồ chơi tình dục từng là nơi trú ẩn an toàn cho người LGBT
Xuyên suốt thập niên 1980, cửa hàng 'Circus of Books' là nơi trú ẩn an toàn cho những người LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) tại thành ...