Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年7月29日星期一

Bulgaria công nhận trường hợp hôn nhân đồng giới đầu tiên

Bulgaria công nhận trường hợp hôn nhân đồng giới đầu tiên
Tòa án tối cao Bulgaria lần đầu tiên công nhận hôn nhân của một cặp đồng giới. Đây được xem là bước tiến quan trọng đối với cộng đồng LGBT tại ...