Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Sau nửa thế kỷ, sở cảnh sát New York chính thức xin lỗi những người LGBT bị đàn áp tại Stonewall

Sau nửa thế kỷ, sở cảnh sát New York chính thức xin lỗi những người LGBT bị đàn áp tại Stonewall
Cuộc bạo loạn tại quán bar Stonewall vào năm 1969 chính là mồi lửa làm dấy lên phong trào đòi quyền bình đẳng cho cộng đồng LGBT tại Mỹ cũng ...

Follow by Email