Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Nghị sĩ chuyển giới nỗ lực viết nên lịch sử trên nghị trường Thái Lan

Nghị sĩ chuyển giới nỗ lực viết nên lịch sử trên nghị trường Thái Lan
Cộng đồng LGBT Thái Lan dù được chấp nhận nhưng vẫn đối mặt những rào cản lớn tại vương quốc bảo thủ với phần đa người dân theo đạo Phật.

Follow by Email