Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Mai Tiến Dũng bị làm khó khi hát sáng tác của nhạc sĩ 'Anh cứ đi đi'

Mai Tiến Dũng bị làm khó khi hát sáng tác của nhạc sĩ 'Anh cứ đi đi'
Tôi nghĩ thời điểm đó những người thuộc LGBT khi yêu nhau hẳn đã phải đón nhận nhiều áp lực và khó khăn để có được hạnh phúc", nam ca sĩ chia ...

Follow by Email