Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Ghe bẹo ghẹo ai': Những câu chuyện hậu trường nói về LGBT

Ghe bẹo ghẹo ai': Những câu chuyện hậu trường nói về LGBT
Đề tài LGBT là đề tài nhạy cảm nhưng cách kể câu chuyện đó sẽ hoàn toàn gần gũi và không nhạy cảm. Cộng đồng LGBT có mặt ở khắp nơi trên thế ...

Follow by Email