Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Chris Evans chế giễu ý tưởng 'diễu hành tự hào dành cho người dị tính'

Chris Evans chế giễu ý tưởng 'diễu hành tự hào dành cho người dị tính'
Nhằm tưởng nhớ cuộc bạo loạn Stonewall diễn ra vào tháng 6.1969, tháng 6 hằng năm đã được chọn là “Tháng tự hào” của cộng đồng LGBT với ...

Follow by Email