Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

8 nghệ sĩ Hàn Quốc thuộc cộng đồng LGBT

8 nghệ sĩ Hàn Quốc thuộc cộng đồng LGBT
Sự kín tiếng về giới tính cũng như đời sống riêng tư của các idol Hàn Quốc luôn khiến fan tò mò, thậm chí đoán già đoán non. Bên cạnh đó vẫn có 1 ...

Follow by Email