Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

10 người nổi tiếng có những ông bố, bà mẹ là người LGBT

10 người nổi tiếng có những ông bố, bà mẹ là người LGBT
Nhiều ngôi sao nổi tiếng có những bậc phụ huynh là người LGBT, ban đầu không công khai xu hướng tính dục hoặc chỉ công khai sau khi kết hôn với ...

Follow by Email