Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Tỷ lệ các đôi đồng tính bị từ chối thế chấp nhà cao hơn những đôi dị tính

Tỷ lệ các đôi đồng tính bị từ chối thế chấp nhà cao hơn những đôi dị tính
Đáng tiếc, luật không bao gồm xu hướng tính dục và bản dạng giới đồng nghĩa với việc loại trừ người LGBT. Cách đây không lâu, một cuộc khảo sát ...

Follow by Email