Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

Từ Tú Lơ Khơ đến nhà đào tạo chuyên nghiệp Adonis Nguyễn

Từ Tú Lơ Khơ đến nhà đào tạo chuyên nghiệp Adonis Nguyễn
Dân trí Đó là một hành trình biến đổi ngoạn mục và thay đổi lớn trong nhận thức của một người trẻ luôn muốn cống hiến cho cộng đồng LGBT Việt và ...

Follow by Email