Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年5月15日星期三

Phim Ước hẹn mùa thu: 'Bức tranh đẹp' của cộng đồng LGBT

Phim Ước hẹn mùa thu: 'Bức tranh đẹp' của cộng đồng LGBT
Trước đây, không ít phim Việt từng khai thác quá đà, cùng những tình tiết kệch cỡm, quá lố, làm "méo mó" hình ảnh của cộng đồng LGBT và phải ...