Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年5月9日星期四

Nếu được đối diện lại quãng thời gian ấy, Minh Tuân muốn thay đổi điều gì nhất từ chính bản ...

Nếu được đối diện lại quãng thời gian ấy, Minh Tuân muốn thay đổi điều gì nhất từ chính bản ...
Bản thân mình là một LGBT thì Tuân cho rằng những nghệ sĩ LGBT có lợi thế chính bằng sự rung cảm tốt với nghệ thuật và tinh thần cầu tiến, muốn ...