Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年5月1日星期三

Muốn biết thế nào là 'gái một con trông mòn con mắt', ngắm ngay loạt ảnh của nữ MC lấy chồng ...

Muốn biết thế nào là 'gái một con trông mòn con mắt', ngắm ngay loạt ảnh của nữ MC lấy chồng ...
- Xuất hiện trong chương trình Người ấy là ai với câu chuyện lấy chồng đồng tính, nữ MC kiêm biên tập viên của kênh Truyền hình Quốc phòng Việt ...