Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年5月14日星期二

Hoàng My - Giọng ca chuyển giới tại The Voice 2019: Mình vẫn đi một mình trên con đường tình ...

Hoàng My - Giọng ca chuyển giới tại The Voice 2019: Mình vẫn đi một mình trên con đường tình ...
My không e ngại mà có chút tự hào vì bản thân đã dám đứng ra ánh sáng để mọi người có cái nhìn mới về cộng đồng LGBT” Hoàng My - cô gái ...