Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Hàng trăm người vỡ òa cảm xúc khi Đài Loan hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, một ...

Hàng trăm người vỡ òa cảm xúc khi Đài Loan hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, một ...
Những người ủng hộ cộng đồng LGBT đã tham gia chiến dịch vận động ... hộ cộng đồng LGBT sau khi dự luật được Quốc hội Đài Loan thông qua.

Follow by Email