Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Giá như thầy cô có thể hiểu hơn về cộng đồng LGBT

Giá như thầy cô có thể hiểu hơn về cộng đồng LGBT
Kí ức của tôi ở trường học là ký ức về ngày tháng nhận được sự thấu hiểu của thầy cô về xu hướng tính dục và bản dạng giới của mình. Đối với tôi đó ...

Follow by Email