Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年5月1日星期三

Endgame" chính là phần phim đầu tiên ra mắt nhân vật đồng tính sau 11 năm MCU

Endgame" chính là phần phim đầu tiên ra mắt nhân vật đồng tính sau 11 năm MCU
- Anh em nhà Russo luôn mong muốn đưa nhân vật LGBT lên màn ảnh. ... Bộ phim riêng về nhóm Eternals được cho là sẽ có siêu anh hùng LGBT đầu ...