Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

Cộng đồng LGBT thế giới hôm nay (20/5): Calvin Klein bị tố 'thả thính' cộng đồng LGBT trong ...

Cộng đồng LGBT thế giới hôm nay (20/5): Calvin Klein bị tố 'thả thính' cộng đồngLGBT trong ...
Các cặp đôi đồng giới và khác giới tổ chức đám cưới chung để ủng hộ quyền bình đẳng tại Đài Loan ...

Follow by Email