Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年5月9日星期四

Các bạn thấy thế nào khi Lâm Khánh Chi úp mở dự án cưới tập thể cho cộng đồng LGBT?

Các bạn thấy thế nào khi Lâm Khánh Chi úp mở dự án cưới tập thể cho cộng đồng LGBT?
Dự án chắc chắn thắp lên niềm hy vọng cho cộng đồng LGBT. Đồng thời, với việc hạnh phúc của Lâm Khánh Chi và chồng cũng là điều mà bao cặp ...