Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Ấn tượng lễ hội Pháp ngữ trường Phan với thông điệp ủng hộ cộng đồng LGBT

Ấn tượng lễ hội Pháp ngữ trường Phan với thông điệp ủng hộ cộng đồng LGBT
Đó là một trong nhiều thông điệp ý nghĩa mà chương trình Pháp ngữ thường niên do các em học sinh khối chuyên Pháp trường ...

Follow by Email